Strona główna O Nas Dla pacjenta Dla lekarza Dokumenty do pobrania Kontakt
O Nas

 

Wiarygodność

 

Bycie wiarygodnym to potwierdzanie słowami i czynami składanych obietnic. Ludzie mogą nam wierzyć i mieć do nas zaufanie.

 

Oznacza to, że:

 

- zawsze dotrzymujemy obietnic

– jesteśmy szczerzy, wiarygodni, okazujemy szacunek i budzimy zaufanie

– otwartość i szczerość cechuje nasze relacje tak z Klientami, jak i ze Współpracownikami

Wydajność

 

Bycie wydajnym to bycie zaradnym i proaktywnym. Innymi słowy mamy silną wolę i determinację, aby wykonywać nasze zadania zawsze jak najlepiej i na czas.

 

Oznacza to, że:

 

- bierzemy odpowiedzialność za nasze działanie i rozwiązujemy problemy

– okazujemy zaangażowanie i odwagę w słowach i czynach

– wykonujemy podjęte zobowiązania zawsze na czas, respektując wszelkie umowy i ustalenia

Bycie pomocnym

 

Bycie pomocnym to oferowanie wsparcia zawsze, gdy jest ono potrzebne. Innymi słowy niesiemy pomoc naszym Klientom oraz sobie nawzajem.

 

Oznacza to, że:

 

- jesteśmy pomocni i świadczymy najlepsze usługi w każdej sytuacji

– wkładamy serce w pomoc innym

– wspieramy innych i motywujemy ich do działania

Bycie kompetentnym

 

Bycie kompetentnym to połączenie doświadczenia i kwalifikacji. Innymi słowy nieustannie pracujemy nad utrzymaniem poziomu działania i rozwojem naszych kompetencji.

 

Oznacza to, że:

 

- zawsze staramy się mieć najwyższy poziom wiedzy specjalistycznej

– korzystamy z wiedzy i doświadczenia przy jednoczesnym zrozumieniu naszego biznesu

– zawsze profesjonalnie świadczymy usługi najwyższej jakości

Dostępność

 

Bycie dostępnym to bycie otwartym i nieustannie gotowym do pomocy. Innymi słowy działamy zawsze i wszędzie, wsłuchując się w potrzeby innych.

 

Oznacza to, że:

 

– jesteśmy stale widoczni

– niesiemy pomoc w każdej sytuacji

– wyczuwamy potrzeby innych i zawsze jesteśmy gotowi na nie odpowiedzieć

Szybkość

 

Bycie szybkim oznacza obecność zawsze na czas i w najlepszej formie. Innymi słowy pracujemy zawsze na najwyższych obrotach.

 

Oznacza to, że:

 

- jesteśmy elastyczni i otwarci na wszelkie zmiany

– podejmujemy działania bez zbędnej zwłoki

– natychmiast wiemy, co robić i jak działać

Dla pacjenta

Transport sanitarny jest realizowany na zlecenie lekarza / felczera ubezpieczenia zdrowotnego.

Transport bezpłatny przysługuje:

 

osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta;

w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, wynikającym z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Transport sanitarny „daleki” w POZ

 

Świadczeniami w zakresie transportu sanitarnego w POZ są świadczenia opieki zdrowotnej polegające na zapewnieniu świadczeniobiorcom transportu sanitarnego, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie każdy przewóz pacjenta na odległość ponad 120 km jest transportem „dalekim”. Odległość jest w tym przypadku przesłanką niezbędną, aczkolwiek nie jedyną do zakwalifikowania usługi jako transport „daleki”. Zgodnie z § 36 ww. Zarządzenia  transport sanitarny „daleki” przysługuje pacjentowi w ściśle określonych sytuacjach:

Gdy z przyczyn losowych, nie wynikających z wyboru pacjenta, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a jego stan zdrowia w momencie uzyskania wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania (domu pacjenta). Transport jest w takim przypadku realizowany od granicy Polski do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy;

Gdy z przyczyn losowych, nie wynikających z wyboru pacjenta, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a wypis ze szpitala następuje przed zakończeniem terapii i wymaga kontynuacji leczenia w kraju oraz gdy nie istnieją medyczne przeciwwskazania do udzielenia świadczenia transportu sanitarnego POZ. Transport taki jest realizowany od granicy Polski do najbliższego, ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta, świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie;

Gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, pacjent musi korzystać ze świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, a najbliższy świadczeniodawca udzielający świadczeń we właściwym zakresie zlokalizowany jest w odległości dalszej niż określona przepisami § 35 ust. 1 ww. Zarządzenia i ogólny stan zdrowia świadczeniobiorcy nie pozwala na jego samodzielny dojazd do pacjenta – transport POZ przysługuje z miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem;

Gdy, z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, pacjent musi korzystać z wysoko specjalistycznych świadczeń opieki ambulatoryjnej, realizowanych jedynie przez niektórych świadczeniodawców we właściwym zakresie świadczeń i miejsce udzielania świadczeń znajduje się w odległości dalszej niż określona przepisami § 35 ust. 1 ww. Zarządzenia, a ogólny stan zdrowia pacjenta nie pozwala na jego samodzielny dojazd do świadczeniodawcy – transport POZ przysługuje z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy wskazanego skierowaniem na transport sanitarny  tam i z powrotem. Przepis stosuje się odpowiednio dla procedur kwalifikacji wstępnej świadczeniobiorców do świadczeń wysoko specjalistycznych finansowanych z budżetu Państwa realizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysoko specjalistycznych oraz warunków ich realizacji  (Dz. U. 2009, Nr 139, poz.1140).

W każdym z tych przypadków pacjent  lub członek jego rodziny  występuje do dyrektora WOW NFZ z wnioskiem o zlecenie transportu sanitarnego w POZ (na odległość tam i z powrotem, powyżej 120 km), stanowiącym załącznik nr 9 do ww. zarządzenia. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie (wymogi, jakie powinno spełniać zaświadczenie opisano poniżej adekwatnie do sytuacji)

 

• W sytuacjach opisanych w punkcie 1 i 2 zaświadczenie do wniosku powinien wystawić lekarz szpitala, w którym udzielano pacjentowi świadczeń szpitalnych. Zaświadczenie powinno być sporządzone w języku polskim. W przypadku trudności z uzyskaniem takiego zaświadczenia sporządzonego w języku polskim, wydanego przez lekarza szpitala poza granicami Polski, do wniosku poza zaświadczeniem należy załączyć jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Uwaga!

 

Nie może zostać uznane za spełniające wymagane kryteria zaświadczenie wystawione  np. przez lekarza szpitala, który ma podjąć kontynuację leczenia pacjenta czy też lekarza, który nie prowadził leczenia, a wydał zaświadczenie wyłącznie po zapoznaniu

się z dokumentacją medyczną dostarczoną przez rodzinę pacjenta.

• W sytuacjach opisanych w punkcie 3 i 4 zaświadczenie powinien wystawić lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, udzielający pacjentowi świadczeń. Zaświadczenie powinno być wydane przez lekarza w momencie, w którym zaleca on świadczeniobiorcy wizytę kontrolną w poradni specjalistycznej, a stan zdrowia chorego uniemożliwia samodzielny dojazd. Zaświadczenie to powinno potwierdzać, że pacjent jest już pod opieką tej poradni a kolejna wizyta wynika z kontynuacji leczenia. Zaświadczenie powinno być dołączone do wniosku w momencie składania dokumentów do NFZ.

Wniosek o zlecenie transportu „dalekiego” powinien ponadto zawierać:

 

- wskazanie czy wizyta w poradni jest związana z zakończeniem lub kontynuacją leczenia,

- opis niesprawności pacjenta wymagająca skorzystania z transportu,

- potwierdzenie przez lekarza POZ zasadności realizacji transport i wskazanie realizatora przewozu.

 

Wniosek wraz z zaświadczeniem należy przedstawić do WOW NFZ w terminie umożliwiającym rozpatrzenie wniosku, nie później jednak niż 7 dni przed datą planowanego transportu.

Zasady ogólne

 

W świetle przytoczonych zasad nie może wystawić wymaganego zaświadczenia m.in. lekarz, który nie prowadzi leczenia, a wydał zaświadczenie wyłącznie po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną dostarczoną przez pacjenta lub na podstawie jego ustnej sugestii o fakcie wyznaczenia terminu konsultacji specjalistycznej.

Transport daleki nie może być zlecony w celu:

 

odbycia leczenia wykonywanego w warunkach szpitalnych,

wykonania badań diagnostycznych,

gdy istnieje zlokalizowany bliżej świadczeniodawca realizujący świadczenia w danym zakresie.

Tylko w przypadku świadczeń wysoko specjalistycznych skorzystanie z transportu dalekiego nie jest związane z wymogiem udania się do najbliższego specjalisty udzielającego świadczeń w danym zakresie – w takim przypadku w zaświadczeniu winno znaleźć się uzasadnienie medyczne potwierdzające, iż realizuje on świadczenia wysoko specjalistyczne, spełniające kryteria opisane w punkcie 4.

 Ponadto nadal zachowują ważność przepisy prawne określające zasady realizacji i finansowania transportu sanitarnego, m.in. § 8 ust 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2008, Nr 81, poz. 484), nakładający na Świadczeniodawców w innych rodzajach świadczeń niż podstawowa opieka zdrowotna, zobowiązanie w ramach środków finansowych określonych w umowach o udzielanie świadczeń, do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, Nr 164, poz. 1027) oraz odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych.

Dla lekarza

Naszą podstawową gałęzią  działalności jest transport sanitarny w ramach POZ. Posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nasze usługi cieszą się uznaniem wśród lekarzy POZ i wpływają na większy komfort pracy lekarza rodzinnego. Serdecznie zapraszamy do współpracy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. Zapewniamy profesjonalne  świadczenia  zgodnie ze zleceniem lekarza.

Dokumenty do pobrania
Kontakt

Godziny Otwarcia: Poniedziałek – Piątek 8.00-18.00

 

Indywidualne zlecenia 24h kontakt telefoniczny.

 

 

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

ul. T. Kościuszki 2

62-300 Września

Tel/fax.  61 437 19 62

Tel kom. 504 219 333

e-mail: ewelmed@op.pl